Bacteromic z grupy Scope Fluidics ogłasza cele na drodze do transakcji strategicznej

Scope Fluidics S.A. (GPW: SCP) – wchodząca w skład indeksu sWIG80 spółka biotechnologiczna działająca w modelu Venture Studio, która w 2022 r. doprowadziła do największej transakcji w historii polskiego rynku life science, poinformowała o aktualizacji celów dla projektu BACTEROMIC, będących odpowiedzią na zidentyfikowane oczekiwania potencjalnych przejmujących. Projekt wchodzi tym samym w fazę budowania optymalnej pozycji z punktu widzenia przeprowadzenia transakcji strategicznej.

Szymon Ruta, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Scope Fluidics powiedział: – Wiele sygnałów otrzymywanych od międzynarodowych doradców i globalnych koncernów medtech wskazuje, że na atrakcyjne wyceny w transakcjach mogą dziś liczyć przede wszystkim projekty, które generują już przychody i zostały pozytywnie zweryfikowane przez rynek. Jednocześnie wiele przemawia za tym, że w kolejnych etapach cyklu rynku M&A preferencje te będą się zmieniać, i więcej uwagi znów będą przyciągać projekty na wcześniejszych etapach rozwoju. Jesteśmy gotowi, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku, budując wartość systemu BACTEROMIC zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych przejmujących. Precyzyjnie dostosowujemy nasze plany rozwoju, starając się jednocześnie zachować maksymalną elastyczność. Jesteśmy przekonani, że jest to optymalna taktyka, zorientowana na wzmacnianie pozycji naszej flagowej technologii na drodze do kolejnej transakcji strategicznej.

Prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Scope Fluidics dodaje: – Koncentrujemy się na jak najszybszym wprowadzeniu systemu BACTEROMIC na międzynarodowy rynek, czemu służyć ma m.in. rozpoczęty już Early Access Program. Zabezpieczamy na te potrzeby wewnętrzne moce produkcyjne. Równocześnie skupiamy się na pozyskaniu europejskich kontraktów na system z certyfikacją IVDR, której posiadanie będzie formalnie wymagane dopiero od połowy 2027 r., natomiast wcześniej może stanowić istotną przewagę konkurencyjną. Certyfikację zgodnie z IVDR planujemy uzyskać już w 2025 r., i do tej pory chcemy dysponować zewnętrznymi mocami produkcyjnymi, które pozwolą nam zaadresować popyt z dojrzałych, europejskich rynków.

– Równolegle do działań prowadzących do wejścia na rynek, będziemy pracować nad nowymi panelami – obsługującym wszystkie kluczowe antybiotyki panelem UNIMAX oraz koncentrującym się na zakażeniach krwi panelem Positive Blood Culture – a także oprogramowaniem „fast detection”, które ma pozwolić skrócić czas badania z obecnych 16 do nawet 6 godzin. Planujemy wykorzystywać w tym zakresie specjalistyczne algorytmy analityczne wsparte modułami sztucznej inteligencji.

Działania spółki Bacteromic będą koncentrowały się na dwóch kluczowych obszarach: komercyjnym wprowadzeniu systemu BACTEROMIC na rynek międzynarodowy oraz rozbudowie portfolio produktów. Ponadto kontynuowane będą prace w zakresie rozwoju portfolio patentowego – zarówno dla bieżących rozwiązań, jak i kolejnych technologii.

 

Komercyjne wprowadzenie systemu BACTEROMIC na rynek międzynarodowy

Spółka Bacteromic planuje podejmować działania prowadzące do uruchomienia komercyjnej sprzedaży systemu. Buduje istotne w tym zakresie relacje biznesowe w Polsce i zagranicą. Jednym z elementów podejmowanych działań jest Early Access Program, który został uruchomiony pod koniec 2023 r. i jest obecnie realizowany w dwóch krajowych ośrodkach. Prowadzone są prace zorientowane na uruchomienie kolejnych ośrodków, również poza Polską. Równocześnie Bacteromic rozpoznaje możliwości uruchomienia sprzedaży systemu na rynkach, które nie wymagają certyfikacji IVDR lub FDA.

Wewnętrzne moce produkcyjne Bacteromic są aktualnie wykorzystywane na potrzeby EAP i prowadzonych na bieżąco prac R&D. Linia produkcyjna o docelowej wydajności ok. 50 tys. paneli rocznie będzie mogła być w przyszłości potencjalnie wykorzystywana również do obsługi pierwszych kontraktów komercyjnych, jeszcze przed pozyskaniem certyfikacji IVDR.

Prowadzone przez Scope Fluidics i Bacteromic działania market access wskazują, że w odniesieniu do rynków Unii Europejskiej, najbardziej uzasadnione biznesowo i ekonomicznie będzie wprowadzenie do obrotu wersji systemu BACTEROMIC posiadającej już certyfikację IVDR. W związku z tym działania sprzedażowe w Europie będą się koncentrować na pozyskaniu kontraktów bezpośrednio na wersję systemu z certyfikacją IVDR, której uzyskanie przewidywane jest w 2025 r.

Równolegle Bacteromic kontynuuje prace, których celem jest zabezpieczenie zewnętrznych mocy produkcyjnych paneli we współpracy z międzynarodowymi partnerami. Oceniając oferty, Bacteromic bierze pod uwagę m.in. doświadczenie, liczne aspekty operacyjne i ekonomiczne oraz zdolność do skalowania produkcji w przyszłości. Zabezpieczenie wysokiej jakości zasobów w tym obszarze poprzez kooperację z międzynarodowymi kontrahentami przyczyni się do wzmocnienia pozycji Spółki w rozmowach M&A. Bacteromic planuje posiadać zewnętrzne moce umożliwiające komercyjną produkcję paneli najpóźniej w momencie uzyskania certyfikacji IVDR.

 

Rozwój portfolio produktów i patentów

Komercyjne wprowadzenie systemu BACTEROMIC planowane jest w pierwszej kolejności w oparciu o panel UNI25, służący do oznaczania antybiotykooporności bakterii wobec najbardziej popularnych antybiotyków. Bacteromic planuje kontynuować prace nad panelem UNIMAX, za pomocą którego oceniana będzie wrażliwość bakterii na wszystkie kluczowe antybiotyki oraz identyfikowana obecność mechanizmów oporności, co przełoży się na dostarczenie możliwie szerokiej informacji o lekowrażliwości drobnoustrojów. Jednocześnie planowane jest opracowanie panelu Positive Blood Culture (PBC), służącego do szybkiego diagnozowania zakażeń krwi i doboru optymalnej terapii spośród antybiotyków kluczowych dla leczenia najczęściej występujących w zakażeniach krwi patogenów bakteryjnych.

Prowadzone na szeroką skalę badania rynku wskazują, że uzasadnionym z punktu widzenia zwiększania wartości systemu BACTEROMIC, jest także opracowanie oprogramowania „fast detection” (szybkiego wykrywania). Podczas gdy obecna wersja systemu pozwala na uzyskanie wyniku badania w czasie 16 godzin od wprowadzenia panelu do analizatora, wersja „fast detection”, m.in. dzięki wykorzystaniu algorytmów analitycznych oraz sztucznej inteligencji, ma pozwolić skrócić ten czas do ok. 6-8 godzin. Spółka Bacteromic posiada już przyznane patenty na metodę szybkiego wykrywania wzrostu bakterii.

W minionych kwartałach Bacteromic istotnie wzmocnił ochronę patentową systemu Bacteromic w Stanach Zjednoczonych. Spółka planuje dalej rozszerzać portfolio patentowe na kluczowych rynkach.

 

Finansowanie

Szymon Ruta, wiceprezes i dyrektor finansowy Scope Fluidics powiedział: – Scope Fluidics ma bezpieczną pozycję gotówkową, pozwalającą nam konsekwentnie rozwijać system Bacteromic. Realizujemy ambitny plan rozwoju, bardzo rozsądnie dysponując zgromadzonymi środkami. Priorytetyzujemy działania, koncentrując wysiłki na obszarach mających kluczowy wpływ na wartość naszej technologii i jej atrakcyjność z punktu widzenia potencjalnych nabywców. Jednocześnie nieustannie prowadzimy działania, które mogą zaowocować pozyskaniem dodatkowego finansowania, pozwalającego na dodatkowe rozszerzenie naszych planów.

Wg stanu na dzień 30 kwietnia 2024 r. Grupa Kapitałowa Scope Fluidics S.A. posiadała ok. 75 mln zł.